Algemene voorwaarden

 

I Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Win-actie I Wear Vingino (verder te noemen: de “Actie”) van More B.V. (verder te noemen More). Vingino is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 2. Deze Actie loopt van 7 oktober 2018 tot en met 2 december 2018. De winnaars zullen begin januari 2019 bekend zijn.
 3. More behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
 4. Deelnemers maken alleen kans op een outfit van Vingino als zij een foto van zichzelf met hun Vingino-bril insturen.
 5. De bril in de foto moet een montuur van Vingino Eyewear zijn.
 6. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden en tevens om zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van vinginoeyewear.com
 7. Deze actie heeft als doel door middel van een foto, een outfit te vergeven. Je kunt meedoen door een bestand te uploaden op de site, of de foto te mailen naar wedstrijd@vinginoeyewear.com.

 

II Deelname

 1. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 2. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor iedereen, uitgezonderd voor medewerkers van More, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen ouder dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland of België.
 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van More en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.
 5. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan More om hun namen en/of het materiaal dat zij hebben ingezonden, alsmede foto’s van de uitreiking voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken. Deelnemer garandeert tevens dat hij gerechtigd is de afbeeldingen van derden op de door hem ingezonden creaties te verstrekken. Deelnemer vrijwaart More voor aanspraken ter zake.
 6. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een foto met een Vingino bril heeft opgestuurd.
 7. De uiterste inleverdatum van de creaties is 2 december 2018.
 8. Alle inzendingen worden eigendom van More.
 9. Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij om niet door deelnemer aan More overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
 10. More is gerechtigd om het materiaal te gebruiken voor reclame- en promotie doeleinden
 11. Deelnemer verklaart door deelname aan de Actie dat hij/zij rechthebbende is van de portretrechten en de auteursrechten op het gestuurde materiaal, althans dat hij/zij voorafgaande toestemming heeft ontvangen van de rechthebbende van deze rechten. Desgevraagd kunnen deelnemers een (toestemming)verklaring inzake voornoemde intellectuele eigendomsrechten overleggen.
 12. Deelnemer vrijwaart More voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot alle (intellectuele eigendoms) rechten op het materiaal.
 13. More behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten indien de creatie in strijd is met de goede smaak of het fatsoen, dan wel in geval van (vermoeden van)  onrechtmatige gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden. More behoudt zich het recht voor te allen tijde creaties te verwijderen uit de wedstrijd zonder opgaaf van reden.
 14. More behoudt zich tevens het recht – tenzij anders overeengekomen met deelnemer/ auteur- ingezonden materiaal te verwijderen, in te korten of aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst, als muziek, als film en beeldmateriaal.

 

III Prijzen

 1. More verstrekt de prijzen op basis van stemmen die door het publiek zullen worden verstrekt.
 2. De winnaar wint de titel Vingino Brildrager van het Jaar en de eerste prijs, een outfit van Vingino, bestaande uit een jas, trui, shirt, jeans, een set ondergoed, en een zonnebril (twv € 300,-). De tweede prijs is een outfit bestaande uit een trui, shirt, jeans, een set ondergoed en een zonnebril. De derde prijs is een shirt, jeans, en een zonnebril uit de collectie van Vingino. De vierde tot en met de tiende plaats zal een shirt van Vingino ontvangen.
 3. Uit alle inzendingen zal More bv een lijst genomineerden samenstellen. Deze genomineerden zullen meedingen voor de prijzen. Deze winnaars zullen door stemming via de website bekend gemaakt worden. De genomineerden worden rond 6 december op de website geplaatst. De eerste stemronde begint op 6 december en loopt tot 13 december 20.00 uur. Daarna gaat het stemmen door met de top 10 van 14 december tot 20 december 20.00 uur. Vanaf 21 december 2018 tot 3 januari 2019 20.00 uur heeft men de tijd om te stemmen op de top 5. De stemming sluit donderdagavond 3 januari 2019 om 20.00 (de stand van zaken op de donderdagavond 20.00 is bepalend voor degene die afvallen). Op vrijdag 4 januari 2019 zal de Vingino Brildrager van het Jaar 2018 bekend worden gemaakt.
 4. Vanaf één IP adres kan slechts één stem worden uitgebracht. Mocht het uitbrengen van stemmen om wat voor een reden niet functioneren dan kan More niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. Iedere genomineerde is vrij om zoveel mogelijk reclame en promotie voor zichzelf te maken en stemmen te werven.
 6. More is bevoegd om iemand uit de competitie te halen als er enige aanleiding is (of vermoeden bestaat) van afwijkend stemgedrag. Wij zullen de stemming monitoren om de stemming zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.
 7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. De winnaar dient haar/zijn contactgegevens op te sturen naar info@more-eyewear.com. Op deze manier neemt More contact met de prijswinnaar op voor verdere afhandeling van de prijs.
 9. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan More.

 

IV Aansprakelijkheid

 1. More is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs
 2. More, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. More kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen of stemmen tot gevolg hebben
 4. More is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. More verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

V Slotbepalingen

 1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@more-eyewear.com o.v.v. I Wear Vingino 2018
 2. Op deze Win-actie is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Lees voor meer informatie omtrent uw gegevens en ons gebruik hiervan onze Privacy Policy.

Aldus opgemaakt te Diemen, donderdag 5 oktober 2018