Algemene voorwaarden

 

I Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Win-actie Jouw Bril in de Hoofdrol (verder te noemen: de “Actie”) van More B.V. (verder te noemen More). Vingino is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 2. Deze Actie loopt van 1 juni 2018 tot en met 1 september 2018. De winnaars zullen begin oktober 2018 bekend zijn.
 3. More behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
 4. Deelnemers maken alleen kans op een outfit van Vingino als zij een zelfgemaakte creatie insturen met daarin een bril in de hoofdrol.
 5. De bril in de hoofdrol hoeft niet verplicht een bril van Vingino Eyewear te zijn, het mag ook een fantasiebril zijn vervaardigd van andere materialen.
 6. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden en tevens om zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van vinginoeyewear.com
 7. Deze actie heeft als doel door middel van een creatie, een outfit te vergeven. Je kunt meedoen door een bestand te mailen naar wedstrijd@vinginoeyewear.com of een creatie op te sturen naar More Eyewear, Verrijn Stuartweg 24A, 1112 AX Diemen. Bij de creatie moeten de volledige contactgegevens worden vermeld, en de leeftijd van de deelnemer. De opdracht luidt als volgt: ‘stuur ons een creatief werk met jouw bril in de hoofdrol.’

 

II Deelname

 1. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 2. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor iedereen, uitgezonderd voor medewerkers van More, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen ouder dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland of België.
 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van More en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.
 5. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan More om hun namen en/of het materiaal dat zij hebben ingezonden, alsmede foto’s van de uitreiking voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken. Deelnemer garandeert tevens dat hij gerechtigd is de afbeeldingen van derden op de door hem ingezonden creaties te verstrekken. Deelnemer vrijwaart More voor aanspraken ter zake.
 6. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een zelfgemaakte creatie heeft opgestuurd. Dit materiaal dient van de deelnemer zelf te zijn en dient “jouw bril in de hoofdrol” te laten zien.
 7. De uiterste inleverdatum van de creaties is 1 september 2018.
 8. Alle inzendingen worden eigendom van More.
 9. Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij om niet door deelnemer aan More overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
 10. More is gerechtigd om het materiaal te gebruiken voor reclame- en promotie doeleinden
 11. Deelnemer verklaart door deelname aan de Actie dat hij/zij rechthebbende is van de portretrechten en de auteursrechten op het gestuurde materiaal, althans dat hij/zij voorafgaande toestemming heeft ontvangen van de rechthebbende van deze rechten. Desgevraagd kunnen deelnemers een (toestemming)verklaring inzake voornoemde intellectuele eigendomsrechten overleggen.
 12. Deelnemer vrijwaart More voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot alle (intellectuele eigendoms) rechten op het materiaal.
 13. More behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten indien de creatie in strijd is met de goede smaak of het fatsoen, dan wel in geval van (vermoeden van)  onrechtmatige gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden. More behoudt zich het recht voor te allen tijde creaties te verwijderen uit de wedstrijd zonder opgaaf van reden.
 14. More behoudt zich tevens het recht – tenzij anders overeengekomen met deelnemer/ auteur- ingezonden materiaal te verwijderen, in te korten of aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst, als muziek, als film en beeldmateriaal.

 

III Prijzen

 1. More werkt voor deze wedstrijd met drie leeftijdscategorieën: Mini (1 tot 6 jaar), Kids (6 tot 11 jaar) en Teens (11 tot 16 jaar). In elke categorie zal een jury- en een publiekswinnaar worden uitgeroepen. Een deelnemer kan niet gelijktijdig de jury- als de publiekswinnaar zijn.
 2. De jury- en de publiekswinnaars uit de drie categorieën winnen de Vingino-hoofdrol en ontvangen de eerste prijs, een outfit van Vingino, bestaande uit een shirt, jeans en zonnebril (twv € 200,-). De tweede prijs voor de jury- en publieksprijs is voor alle categorieën een outfit bestaande uit een shirt en een zonnebril. De derde prijs wordt enkel onder de drie publiekswinnaars uitgedeeld en is een accessoire uit de collectie van Vingino. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.
 3. Uit alle inzendingen zal More bv een lijst genomineerden per categorie samenstellen. Deze genomineerden zullen door een jury worden beoordeeld, of meedingen voor de publieksprijs. Deze winnaars zullen door stemming via de website bekend gemaakt worden. De genomineerden worden rond 6 september op de website geplaatst. Op 20 september 2018 vallen de eerste 10 nominaties af. Op vrijdag 5 oktober zullen de publiekswinnaars en de overigen van de top 3 bekend gemaakt worden. De stemming sluit donderdagavond 4 oktober om 20.00 (de stand van zaken op de donderdagavond 20.00 is bepalend voor degene die afvallen).
 4. Een jury zal zich tijdens het stemproces over de inzendingen buigen en op basis van enkele vastgestelde criteria per categorie een winnaar en een runner up vaststellen. Deze top 2 zal tevens op 5 oktober worden bekendgemaakt.
 5. Vanaf één IP adres kan slechts één stem worden uitgebracht. Mocht het uitbrengen van stemmen om wat voor een reden niet functioneren dan kan More niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Iedere genomineerde is vrij om zoveel mogelijk reclame en promotie voor zichzelf te maken en stemmen te werven.
 7. More is bevoegd om iemand uit de competitie te halen als er enige aanleiding is (of vermoeden bestaat) van afwijkend stemgedrag. Wij zullen de stemming monitoren om de stemming zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.
 8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. De winnaar dient haar/zijn persoonlijke gegevens op te sturen naar info@more-eyewear.com. Op deze manier neemt More contact met de prijswinnaar op voor verdere afhandeling van de prijs.
 10. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan More.

 

IV Aansprakelijkheid

 1. More is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs
 2. More, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. More kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen of stemmen tot gevolg hebben
 4. More is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. More verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

V Slotbepalingen

 1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@more-eyewear.com o.v.v. Jouw Bril in de Hoofdrol
 2. Op deze Win-actie is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Lees voor meer informatie omtrent uw gegevens en ons gebruik hiervan onze Privacy Policy.

Aldus opgemaakt te Diemen, donderdag 28 april 2018